Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych

Autor: Maciej Kabat

Dodano: 29 sierpnia 2018
foto2

W dobie rekordowo niskich stóp procentowych oraz słabego zachowania głównych indeksów giełdowych, strategia inwestycyjna polegająca na zakupie akcji spółek dywidendowych wydaje się być interesującą alternatywą. Zwłaszcza, że wybór celów inwestycyjnych jest szeroki, z roku na rok przybywa spółek, które dzielą się wypracowanym zyskiem, rośnie też wysokość wypłacanych dywidend mierzona tzw. stopą dywidendy - najwyższe z nich sięgają kilkunastu procent rocznie.

Dywidendą nazywamy całość lub część zysku netto spółki kapitałowej, wypracowanego
w danym roku obrotowym, przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy. O tym czy, w jakiej wysokości i kiedy zostanie wypłacona decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, najczęściej na podstawie rekomendacji zarządu. Prawo do otrzymania dywidendy przysługuje wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają na swoim rachunku maklerskim akcje danej spółki w tzw. dniu dywidendy. W praktyce, aby uzyskać prawo do dywidendy, należy kupić akcje najpóźniej na dwie sesje giełdowe przed dniem dywidendy. Wynika to z księgowania transakcji przez KDPW w cyklu T+2. Informacja o wyznaczeniu dnia dywidendy i pozostałe informacje jej dotyczące są podawane przez spółki do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Dzień wypłaty dywidendy natomiast to dzień, w którym gotówka znajdzie się na rachunkach inwestorów. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie maksymalnie trzech miesięcy od dnia dywidendy. Najczęściej występuje on kilka tygodni po dniu dywidendy. Spółki notowane na GPW zwykle deklarują wypłatę dywidend za poprzedni rok w okolicach maja i czerwca, a wypłaty następują do końca września.

Rys. 1. Harmonogram wypłaty dywidendy – najważniejsze terminy  

 

źródło: opracowanie własne

Istotnym aspektem w przypadku spółek dywidendowych, który może mieć duże znaczenie zwłaszcza dla krótkoterminowych inwestorów, jest fakt korygowania kursu akcji spółki wypłacającej dywidendę o wartość dywidendy. Przykładowo, jeśli dzień dywidendy wypada w piątek, to ostatnim dniem notowania akcji z dywidendą jest środa. Odcięcie dywidendy następuje w następnym dniu po środzie, czyli w czwartek. Jeśli kurs zamknięcia spółki w środę wynosił 10 zł, a wartość dywidendy wynosi 1zł, to kurs odniesienia w czwartek będzie wynosił 9 zł, a akcje będą już notowana bez prawa do dywidendy. Gdyby więc inwestor tuż po uzyskaniu prawa do dywidendy  zdecydował się na sprzedaż akcji, jego realny zysk wyniósłby 0 zł. Co więcej, od kwoty dywidendy należy jeszcze zapłacić 19% podatku od zysków kapitałowych, co istotnie zmniejszy jej wartość netto. Dlatego krótkoterminowe inwestowanie w akcje spółek wypłacających dywidendę mija się z celem - aby strategia ta miała sens, horyzont inwestycyjny powinien zostać wydłużony do co najmniej średnioterminowego.

Rosnąca popularność dywidend

Zjawisko wypłaty dywidendy jest powszechne wśród przedsiębiorstw notowanych na giełdach w krajach rozwiniętych, posiadających bogate tradycje w tym zakresie. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych, szereg dużych spółek dzieli się zyskiem regularnie od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat, zaś dywidendy często bywają wypłacane co kwartał, a nawet co miesiąc. W ślad za rynkami rozwiniętymi podąża polski rynek kapitałowy, gdzie z roku na rok rośnie liczba spółek wypłacających dywidendę. Rok 2017 był rekordowy pod tym względem, bowiem aż 200 spółek spośród 482 aktywnych na GPW (41,5%) wypłaciło dywidendy. Trend wzrostowy w tym zakresie trwa już od lat. W 2007 r. wskaźnik spółek dywidendowych spośród wszystkich notowanych na GPW wyniósł tylko nieco ponad 14%, w 2010 r. było to już około 25% spółek. W bieżącym sezonie wskaźnik zostanie poprawiony i zbliży się do 50%. Obecnie już 85 spółek podzieliło się zyskiem wypracowanym w 2017 r., pozostałych 135 spółek posiada uchwaloną dywidendę. Rośnie też odsetek firm, które robią to regularnie od co najmniej 5 lat. Obecnie już ponad 80 spółek (40% spośród płacących dywidendy) może pochwalić się regularnymi wypłatami. Ponadto, nie brakuje podmiotów o długiej historii wypłaty dywidend - obecnie na GPW notowanych jest już 17 spółek, mogących się pochwalić regularnymi ich wypłatami od minimum 10 lat (tabela poniżej).

Tab. 1. Spółki z GPW, które wypłacają regularnie dywidendę od ponad 10 lat

źródło: opracowanie własne 

Gdzie i jak szukać okazji dywidendowych?

Jak już wspomniano, inwestowanie w akcje spółek dywidendowych powinno się wiązać
z raczej długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. Przy wyborze spółek do portfela równie ważne, a może nawet ważniejsze niż jednorazowa wysokość stopy dywidendy (ang. dividend yield, iloraz dywidendy na akcje i kursu giełdowego), jest powtarzalność wypłat dywidend przez daną spółkę. Kluczowe znaczenie ma strumień dywidend, jaki wypłaci spółka w przyszłości. Jeżeli jest on powtarzalny i będzie w przyszłości rósł, można mówić o udanej inwestycji. Cennym narzędziem ułatwiającym znalezienie tego typu spółek jest stworzony na GPW indeks WiGdiv, grupujący walory, które od minimum 5 lat, bez przerwy wypłacają dywidendę oraz dodatkowo wchodzą w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Obecnie liczba spółek wchodzących w skład tego indeksu wynosi 37, historyczna stopa dywidendy waha się od 0,4% do blisko 20%, zaś średnia stopa wynosi 4,9%. Poszukując spółek dywidendowych, trzeba wziąć pod uwagę historyczne dywidendy oraz ocenić szanse na ich powtórzenie w perspektywie kilku lat. Należy się zatem skupić na spółkach zdrowych fundamentalnie, generujących dużo wolnej gotówki z działalności operacyjnej, w przypadku których istnieje duża szansa na poprawę historycznych wyników w przyszłości, a więc najlepiej takich, które są jeszcze w fazie rozwoju. Okazji do inwestycji jest wiele, obecnie możemy wybierać z grona 37 spółek, w przypadku których ostatni dzień, w którym można kupić ich akcje z prawem do dywidendy przypada na drugą połowę lipca lub sierpień br. Dodatkowa grupa kilkunastu spółek ma ustalony dzień dywidendy we wrześniu.

Tab.2 Akcje spółek, których dzień dywidendy z zysku za 2017 r., przypada w lipcu/sierpniu 

 

źródło: opracowanie własne     

Autor: Maciej Kabat